De elektriciteitsmarkt

De actoren van elektriciteit

Bij de elektriciteitsmarkt zijn veel spelers betrokken: elektriciteitsproducenten, netbeheerders, verkopers, klanten, verkopers, enz. Hier volgt een korte gids om meer te weten te komen.

Les acteurs du marché de l'électricité

Elektriciteitsproducenten

Enerzijds produceren verschillende grote bedrijven grote hoeveelheden elektriciteit in hun elektriciteitscentrales.

Aan de andere kant zijn er talloze kleine spelers die zelf elektriciteit produceren: bedrijven die windturbines, fotovoltaïsche panelen of warmtekrachtkoppelingseenheden hebben geïnstalleerd, maar natuurlijk ook particulieren die hun dak hebben uitgerust met zonnepanelen met een vermogen van minder dan 10 kVA. Deze faciliteiten zijn geregistreerd en gecertificeerd bij regionale toezichthouders.

Elia, de beheerder van het elektriciteitstransmissienet

In Wallonië is Elia de lokale transmissienetbeheerder van elektriciteit.

Elia is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders (distributienetbeheerders) op hoogspanningsnetten. Elia is verantwoordelijk voor het onderhoud, de ontwikkeling, de behandeling van storingen, de meting van het verbruik, enz.

Elektriciteitsdistributeurs: netbeheerders

De distributienetbeheerders zijn intercommunales die zijn aangesteld door de gewestelijke overheid waaronder zij ressorteren en die verantwoordelijk zijn voor de distributie van elektriciteit van hoogspanningsnetten naar woningen.

Zij zijn ook verantwoordelijk voor onderhoud, ontwikkeling, storingsbehandeling, verbruiksmeting, enz.

Vind mijn netbeheerder (Wallonië)

Vind mijn netbeheerder (Vlaanderen)

Vind mijn netbeheerder (Brussel-Hoofdstad)

Le marché de l'électricité en Belgique

Synergrid

Synergrid is de federatie van elektriciteits- en gasnetbeheerders in België.

De opdracht van de raad van bestuur bestaat erin de gemeenschappelijke belangen van de actoren in de Belgische netten voor het transport van elektriciteit (Elia), voor het transport van aardgas (Fluxys) en voor de distributie van elektriciteit en aardgas (netbeheerder) te waarborgen. (Bron: Synergrid.be).

Klanten

De eindklant koopt de elektriciteit die hij verbruikt rechtstreeks van de leverancier.

Verkopers van elektriciteit

De verkoper verkoopt elektriciteit aan eindklanten.

Besturingen

Verschillende overheidsinstanties zorgen voor de goede werking van de energiemarkt.

CREG – Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

De Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is de federale regelgevende instantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Het is het orgaan dat de tarieven van de distributienetbeheerders controleert om misbruik van een monopolie door hen te voorkomen.

Creg.be

Brugel – Brussel

In Brussel is het Brugel, de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkten, die deze markten reguleert. De eerste taak van het adviescomité van de overheid betreft de organisatie en de werking van de regionale energiemarkt. De toezicht- en controlemissie van de Commissie van haar kant bestaat erin de uitvoering van de desbetreffende bevelen en bevelen af te dwingen.

Brugel.be

CWaPE – Wallonië

De belangrijkste taak van de Waalse Energiecommissie is het adviseren van overheden over de organisatie en werking van de regionale elektriciteits- en gasmarkten. Zij ziet ook toe op en controleert de toepassing van de decreten en beschikkingen inverband met deze decreten en beschikkingen.

Wat de installatie van fotovoltaïsche panelen betreft, is het aan de CWaPE dat u uw aanvraag moet opsturen om erkend te worden als officiële groene producent. Dan ontvangt u het nummer van de productielocatie.

CWaPE.be

VREG – Vlaanderen

De VREG is verantwoordelijk voor de organisatie en de efficiënte werking van de geliberaliseerde Vlaamse gas- en elektriciteitsmarkten. Het wijst de netbeheerders aan, verleent vergunningen aan leveranciers en verstrekt certificaten van oorsprong/garanties van oorsprong aan producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppelingsbronnen.

Daarnaast werkt de VREG aan een technisch reglement voor de toegang tot de gas- en elektriciteitsnetten en voor het beheer van de uitbreiding ervan. Zij komt tussenbeide en behandelt geschillen over de toegang tot het distributienet, alsmede de toepassing van de gedragscode en de technische voorschriften.
De VREG heeft ook een besturingsfunctie.

Vreg.be