Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in uw relatie met onze diensten?

Uw privacy is een prioriteit voor ENERGREEN. In dit verband verbinden wij ons ertoe de persoonsgegevens van onze klanten, prospecten en online gebruikers (hierna “u” genoemd) te respecteren, deze met de grootste zorg te behandelen en het hoogste beschermingsniveau te waarborgen in overeenstemming met de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “GDPR” genoemd) en alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit artikel/document [aan te passen aan de te maken keuze] beschrijft de praktijken van ENERGREEN met betrekking tot de persoonsgegevens die zij kan verzamelen, het gebruik dat ervan wordt gemaakt en de personen voor wie zij bestemd zijn.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ENERGREEN SA, met maatschappelijke zetel te 1300 WAVRE, Avenue Lavoisier 13, ingeschreven bij de ECB onder nummer 0817.733.655. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ENERGREEN SA, met maatschappelijke zetel te 1300 WAVRE, Avenue Lavoisier 13, geregistreerd bij de ECB onder nummer 0817.733.655. Alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunnen worden gericht aan het volgende e-mailadres: privacy@energreen.be

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over u?

Wanneer u de site bezoekt of gebruikt, kan ENERGREEN persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan, waaronder alle persoonlijke gegevens die u vrijwillig op de site verstrekt (naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres en andere specifieke informatie zoals ID, wachtwoord of bankgegevens, etc.).

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Deze persoonlijke gegevens worden door ENERGREEN verzameld en opgeslagen om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met haar diensten te kunnen bieden. Wij gebruiken uw gegevens om u nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen te sturen, voor sponsoring, om u informatie te verstrekken over ENERGREEN’s producten en diensten (precontractueel relatiebeheer), om u verzoeken te sturen om deel te nemen aan enquêtes, voor het beheer van klantenrelaties, voor het beheer van bestellingen en het beheer van klantenrelaties. ENERGREEN gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen als dit gebruik gebaseerd is op een van de door het GDPR vastgestelde rechtsgronden (bijvoorbeeld uw toestemming of de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst).

ENERGREEN verzamelt persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en zal deze gegevens vervolgens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. ENERGREEN verbindt zich ertoe uitsluitend persoonsgegevens te verwerken die toereikend, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. ENERGREEN zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

ENERGREEN kan uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die deel uitmaken van onze groep. ENERGREEN kan uw persoonlijke gegevens ook delen met leveranciers of dienstverleners die ENERGREEN gebruikt. ENERGREEN kan uw persoonsgegevens ook delen met de overheid in antwoord op wettelijke verzoeken, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of rechtshandhavingsvereisten. Als onderdeel van een transactie, zoals een fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met kopers of verkopers.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

ENERGREEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of langer dan vereist door de toepasselijke wetgeving.

Welke rechten heeft u op uw persoonlijke gegevens en hoe kunt u deze uitoefenen?

In overeenstemming met het GDPR heeft u de volgende rechten: recht op toegang, recht op correctie, recht op wissen, recht op wissen, recht om digitaal te vergeten, recht om de verwerking te beperken, recht van verzet, recht op overdraagbaarheid. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen en u voldoet aan de voorwaarden van het GDPR, kunt u per e-mail contact opnemen met ENERGREEN op het volgende adres: info@energreen.be om uw recht uit te oefenen en ons een kopie van uw identiteitskaart en een korte beschrijving van uw verzoek als bijlage bij uw e-mail te sturen. U ontvangt van ons een antwoord binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek, 2 maanden in het geval van een verzoek dat grondig onderzoek vereist of in het geval dat ENERGREEN te veel verzoeken ontvangt.

Cookies

ENERGREEN verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site om bezoekers en gebruikers een betere service te kunnen bieden, door middel van cookies, dat zijn bestanden die haar internetbrowser op uw harde schijf plaatst wanneer u een site bezoekt. Cookies identificeren u niet altijd persoonlijk. De opgenomen gegevens kunnen de door u bekeken pagina’s, de datum en tijd van het bekijken of andere trackinggegevens zijn. U kunt uw browser zo instellen dat deze op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van cookies, zodat u deze al dan niet kunt accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld.