Wettelijke informatie

Artikel 1: Aanvaarding door de gebruiker

 • Elke gebruiker/bezoeker wordt geacht deze wettelijke verklaring (de “wettelijke verklaring”) te hebben gelezen alvorens de ENERGREEN S.A. website te raadplegen. (“ENERGREEN”) (www.energreen.be), dat bedoeld is voor de presentatie, promotie en marketing van haar producten en diensten (hierna de “Site”).
 • Toegang tot de Site en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze Wettelijke vermeldingen.

Artikel 2: Toegang tot de site

 • ENERGREEN behoudt zich het recht voor om op elk moment de gehele of gedeeltelijke site of een deel ervan te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken en/of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. ENERGREEN kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3: Eigendom van de site

 • De Site is het exclusieve eigendom en wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van ENERGREEN N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel aan de Lavoisierlaan 13, 1300 Waver en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0817.733.655.

Artikel 4: Intellectuele eigendom

 • Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, foto’s, geluiden, beelden, gegevens, tekeningen, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, video’s, illustraties, enz. die op de Site worden weergegeven, met inbegrip van het ENERGREEN-logo, evenals het ontwerp, de vorm van de Site en eventuele databanken die op de Site worden gebruikt, zijn eigendom van ENERGREEN en/of worden gebruikt onder licentie en worden beschermd door de geldende wetgeving inzake bescherming van het intellectuele eigendom.
 • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ENERGREEN kan de reproductie, het kopiëren, de verkoop of de exploitatie, voor welk doel dan ook, alsmede de wijziging, de verspreiding of het gebruik van de in artikel 4, lid 1, genoemde elementen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, een inbreuk vormen. Het is de gebruiker daarom verboden dergelijke handelingen te verrichten.

Artikel 5: Gebruik van de site en de inhoud ervan

 • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ENERGREEN is de verkoop of het gebruik, al dan niet voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, van de informatie op deze site verboden. ENERGREEN kan te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, het gebruiksrecht van de gebruiker beëindigen en hem de toegang tot de site verbieden.
 • De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de Site te gebruiken in overeenstemming met deze Wettelijke vermeldingen en alle toepasselijke wetgeving. Hij verbindt zich er in het bijzonder toe op de Site geen onrechtmatige handelingen te verrichten die de rechten en belangen van derden schenden en/of de Site kunnen schaden, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen of vernietigen.
 • De gebruiker verbindt zich er eveneens toe op de Site geen enkele handeling, verklaring of actie te ondernemen die de naam en het imago van ENERGREEN, haar agenten en personeel kan schaden.
 • ENERGREEN kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de Site door een gebruiker.
 • De gebruiker gaat er bijgevolg mee akkoord ENERGREEN te vergoeden, te behouden en, indien nodig, te verdedigen tegen elke actie van derden en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, honoraria en onkosten van advocaten) die voortvloeien uit het gebruik van de Site, elke inbreuk op deze Juridische Mededelingen of deelname aan een inbreuk begaan door een derde partij.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Energreen

 • ENERGREEN biedt de Site aan in de staat waarin deze zich bevindt en geeft geen enkele impliciete of expliciete garantie met betrekking tot de toegang, de continuïteit, de beschikbaarheid en/of de werking van de Site en aanverwante diensten.
 • ENERGREEN stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die zij op de site publiceert accuraat en up-to-date is. ENERGREEN kan in geen geval de juistheid en/of volledigheid van deze informatie garanderen. ENERGREEN geeft dan ook geen enkele impliciete of expliciete garantie met betrekking tot de inhoud van de website.
 • ENERGREEN is niet aansprakelijk voor directe of indirecte, commerciële of niet-commerciële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site.
 • ENERGREEN wijst alle verantwoordelijkheid af voor virussen die kunnen worden ingevoerd bij het downloaden van elementen van de Site of de sites waarnaar ENERGREEN verwijst door middel van hyperlinks of door middel van e-mails van ENERGREEN.

Artikel 7: Hypertekstkoppelingen

 • Links naar de Site en naar andere sites moeten schriftelijk en van tevoren door ENERGREEN worden goedgekeurd.
 • De Site kan de gebruiker, evenals derden, voorzien van links naar andere sites of andere internetbronnen. ENERGREEN heeft geen controle over deze sites en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal of informatie die beschikbaar is op deze sites van derden. Bovendien betekent het bestaan van de links in kwestie niet dat ENERGREEN instemt met de inhoud van de sites en impliceert het geen samenwerking tussen ENERGREEN en de exploitanten van de sites.
 • ENERGREEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van sites van derden of de goederen en diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites van derden.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor en draagt alle risico’s met betrekking tot zijn of haar gebruik van de site waarnaar hij of zij vanaf de site linkt, in het bijzonder wanneer hij of zij vertrouwt op de mogelijkheid, het nut of de volledigheid van dergelijke inhoud.

Artikel 8: Geldigheid van juridische kennisgevingen

 • Voor zover mogelijk worden de bepalingen van deze Wettelijke Notitie zodanig geïnterpreteerd dat ze geldig en afdwingbaar zijn. Als een of meer bepalingen van deze juridische verklaring echter geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard, blijven de rest van deze juridische verklaring en deze juridische verklaring volledig van toepassing alsof een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling nooit in deze juridische verklaring was opgenomen.

Artikel 9: Wijzigingen

 • ENERGREEN behoudt zich het recht voor om de wettelijke vermeldingen op elk moment te wijzigen. De raadpleging of het gebruik van de Site door de gebruiker impliceert zijn aanvaarding van elke wijziging van de Wettelijke vermeldingen. ENERGREEN nodigt gebruikers uit om zeer regelmatig naar deze juridische informatie te verwijzen.
 • Alle wijzigingen of aanvullende inhoud die in de Site kunnen worden opgenomen, zijn onderworpen aan deze juridische kennisgevingen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en jurisdictie

 • Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze Wettelijke vermeldingen, de gevolgen en gevolgen ervan, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Nijvel.
 • Het Hof zal uitspraak doen in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Artikel 11: Contactgegevens

 • Voor vragen of opmerkingen in verband met deze juridische verklaring wordt elke gebruiker verzocht contact op te nemen met ENERGREEN op het volgende adres: info@energreen.be